Načelnik


Viktor Prtenjača

Datum i mjesto rođenja: 18. studenoga, 1965. godine u Polači,
Obrazovanje: Srednja poljoprivredna škola, smjer "Voćar, vinogradar i vinar",
Strani jezici: Poznavanje engleskog jezika,
Radno iskustvo: Dvadeset i tri godine radnog iskustva od čega deset godina u Radnoj organizaciji "Vrana" Biograd na Moru i to na poslovima organizatora posla u Radnoj jedinici Stočarstvo – Ratarstvo te dvanaest godina obavljanja funkcije Općinskog načelnika Općine Polača.
Sudionik Domovinskog rata: Četiri godine sudjelovanja u Domovinskom ratu u koji se uključio u mjesecu rujnu 1991. godine kao Dragovoljac. Iz rata izišao 1995. godine s časničkim činom natporučnik Hrvatske vojske. Nositelj mnogobrojnih priznanja i odlikovanja iz Domovinskog rata te je ujedno i član Hrvatskog časničkog zbora.
Ostale aktivnosti i hobiji: Osim navedenoga obavlja i funkciju predsjednika Nogometnog kluba "Polača" od 22, kolovoza 2002. godine. Predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Općine Polača od 2002. godine sve do danas. Ujedno je i aktivni član Dragovoljnih davatelja krvi te član Lovačkog saveza kao aktivni lovac.


Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti općine. Bira se zajedno s zamjenikom na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu, a obavlja poslove utvrđene Statutom Općine Polača u skladu sa zakonom.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Polača ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Općinski načelnik:
•    priprema prijedloge općih akata,
•    izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
•    usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Polača u obavljanju poslova iz njihovoga  samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
•    upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Polača kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Polača,
•    odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Polača i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Općine Polača i posebnim propisima,
•    imenuje i razrješuje predstavnike Općine Polača u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
•    obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Općine Polača.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik u skladu sa Statutom. Općinski načelnik, u skladu sa Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika, za njihovo obavljanje.

Foto galerija

Kako do nas

Kontaktirajte nas

POLAČA
Adresa:
231/A, 23423
Tel/Fax: +385 23 662 201
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt podatci