Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo Općine Polača koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Polača, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Polača.

Općinsko vijeće Općine Polača:

•    donosi Statut Općine Polača,
•    donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Polača,
•    osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge
•    osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom,
•    uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Polača,
•    osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Polača,
•    obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. Statut Općine Polača, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Polača mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Polača. Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik. Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem. Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.

Općinsko vijeće broji 11 članova:
1. Mimo Čirjak - HDZ- predsjednik Općinskog vijeća, OIB:16249296650
2. Šime Kardum –HSP AS- potpredsjednik Općinskog vijeća, OIB:69667943673
3. Ivica Kulaš –HDZ, OIB:81220498118
4. Ante Prtenjača – HDZ, OIB:81457728750
5. Franjo Miljanović – HDZ, OIB:00959920277
6. Matko Bobanović –HDZ, OIB:39284194228
7. Josip Kulaš –NL, OIB:40521992458
8. Ante Bobanović- NL, OIB:34213551922
9.  Dario Peraić –NL, OIB:06217995247
10. Velibor Galac- HSLS, OIB:28761900114
11. Ljubomir Marčić- NL, OIB:46917864138

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA


Ljubomir Marčić                                                                                                                                                                 Vijećnik Općinskog vijeća Općine Polača                                                                                                                                 Nezavisna lista

pdfIzvješće Ljubomira Marčića za 1.1.2017 - 31.05.2017 


pdfProgram rada za 2017. godinu


 

pdfFinancijski plan za 2016. - 2017. godinu


 

pdfGodišnji finacijski izvještaj 01.01.2016. - 31.12.2016. godine

 


pdfIzvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01.2016.do 31.12.2016. godine


 

pdfIzjava o donacijama siječanj - lipanj 2016. godine

 pdf Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

pdf Program rada za 2016. godinu

pdf Financijski plan za 2015. i 2016. godinu 

pdf Financijski izvještaj siječanj - lipanj 2015. godine


 

pdfGodišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

 

pdfObrazac IZ-D

 

 pdfFinancijski plan za 2014. godinu

 

pdfGodišnji financijski izvještaj za 2013. godinu

pdfObrazac IZ-D 2013.

pdfProgram rada i financijski plan za 2013. godinu

 

Foto galerija

Kako do nas

Kontaktirajte nas

POLAČA
Adresa:
231/A, 23423
Tel/Fax: +385 23 662 201
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt podatci