Proračun

 

 

Imovina i financiranje općine

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju općini, čine njezinu imovinu. Općina koristi i raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina. Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. Prihodi općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njihova tijela u skladu sa zakonom.

Prihodi Općine su:

 • prihodi od općinskog poreza, prireza, naknada, doprinosa i pristojbi
 • prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava
 • prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice
 • prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općinsko vijeće
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom
 • udio u zajedničkim porezima sa Republikom Hrvatskom
 • sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu
 • drugi prihodi određeni zakonom

Općinsko vijeće donosi godišnji proračun za narednu godinu prije isteka prethodne godine. Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju proračuna (uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima općine), zajedno sa godišnjim proračunom. Ako se godišnji proračun ne donese u roku iz stavka 1. ovog članka, uvodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca. Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće. Godišnji proračun općine dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njegova donošenja. Općina se može zadužiti u skladu sa zakonom. O zaduživanju općine odlučuje Općinsko vijeće.

 

Općinski poticaji

Iz svoga proračuna općinsko vodstvo želi zadovoljiti što veći broj korisnika. Tako smo jedna od rijetkih ako ne i jedina općina u zadarskoj županiji koja osim tekućih ima i stalne jednokratne novčane pomoći kako studentima tako i stalne novčane pomoći novonastalim obiteljima(sklapanje braka), pomoć obitelji umrle osobe i stalnu novčanu pomoć za svako novorođenče.

Jednokratne naknade su u slijedećim iznosima:

 • novčana naknada za novorođeno dijete u iznosu od 1.000,00 kn
 • novčana naknada novoosnovanim obiteljima u iznosu od 1.000,00 kn
 • novčana naknada za obitelj umrle osobe u iznosu od 1.000,00 kn
 • novčana naknada redovnim studentima                                              

 

PRORAČUN 2017. GODINE

pdfOdluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a ne naplaćenih potraživanja Općine Polača

 


 

pdfI. Izmjene i dopune proračuna 2017.


 pdfProračun 2017. godine


 

pdfPlan razvojnih programa 2017. - 2019. godine


pdfProjekcije za 2018. - 2019. godinu


pdfPrijedlog proračuna 2017.


PRORAČUN 2016. GODINE

pdfFinancijski izvještaj za period od 01.01.2016. - 31.12.2016. godine


 pdfBilješke uz financijske izvještaje za period od 01.01.2016. - 31.12.2016. godine


pdfOpćina Polača - tablice 


 

pdfIII. Izmjene i dopune proračuna 2016.


 

pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016. Općine Polača - obrazloženje


 

pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016.


 

pdfPolugodišnji izvještaj za razdoblje 01.01.2016.-30.06.2016.

 


 pdfII. Izmjene i dopune proračuna 2016.

 


pdfI. Izmjene i dopune proračuna 2016.


 

pdfProračun 2016.g.


 

PRORAČUN 2015. GODINE

pdfGodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015. godine - obrazloženje


 

pdfGodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015. godine

 


 

 pdfIzvršenje proračuna 2015.


 

pdf II. Izmjene i dopune proračuna 2015.g.


 

 pdfPolugodišnji izvještaj za razdoblje od 01.01.2015.-30.06.2015.


 

pdfI. Izmjene i dopune proračuna 2015.g.

 


  pdfProračun 2015.

 


PRORAČUN 2014. GODINE 

pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Financijska izvješća za 2014. godinu

 


pdfIzvještaji o prihodima i rashodima - Financijska izvješća za 2014. godinu

 


pdfIzvještaji o novčanim tijekovima - Financijska izvješća za 2014. godinu

 


pdfIzvještaji o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - Financijska izvješća za 2014. godinu

 


pdf Izvještaji o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - Financijska izvješća za 2014. godinu

 


pdf Bilanca - Financijska izvješća za 2014. godinu

 


pdfIzvještaj o obvezama - Financijska izvješća za 2014. godinu

 


pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Konsolidarna financijska izvješća za 2014. godinu

 


pdfIzvještaji o prihodima i rashodima - Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu

 


pdfIzvještaji o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu

 


pdfIzvještaji o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu

 


 pdfBilanca - Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu

 


 pdf Izvještaji o obvezama - Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu

 


 pdf Obrazac

 


 pdf III Izmjene i dopune proračuna 2014. godine


pdf  PRORAČUN 2014.

 


pdf PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2013.-2015.


 

 pdf  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA -TEKST 2014.


 

 pdf IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2014.


pdfGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2014.


pdfGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2014.- tablica

Foto galerija

Kako do nas

Kontaktirajte nas

POLAČA
Adresa:
231/A, 23423
Tel/Fax: +385 23 662 201
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt podatci