Proračun

Imovina i financiranje općine

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju općini, čine njezinu imovinu. Općina koristi i raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina. Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. Prihodi općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njihova tijela u skladu sa zakonom.

Prihodi Općine su:

 • prihodi od općinskog poreza, prireza, naknada, doprinosa i pristojbi
 • prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava
 • prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice
 • prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općinsko vijeće
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom
 • udio u zajedničkim porezima sa Republikom Hrvatskom
 • sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu
 • drugi prihodi određeni zakonom

Općinsko vijeće donosi godišnji proračun za narednu godinu prije isteka prethodne godine. Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju proračuna (uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima općine), zajedno sa godišnjim proračunom. Ako se godišnji proračun ne donese u roku iz stavka 1. ovog članka, uvodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca. Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće. Godišnji proračun općine dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njegova donošenja. Općina se može zadužiti u skladu sa zakonom. O zaduživanju općine odlučuje Općinsko vijeće.

Općinski poticaji

Iz svoga proračuna općinsko vodstvo želi zadovoljiti što veći broj korisnika. Tako smo jedna od rijetkih ako ne i jedina općina u zadarskoj županiji koja osim tekućih ima i stalne jednokratne novčane pomoći kako studentima tako i stalne novčane pomoći novonastalim obiteljima(sklapanje braka), pomoć obitelji umrle osobe i stalnu novčanu pomoć za svako novorođenče.

Jednokratne naknade su u slijedećim iznosima:

 • novčana naknada za novorođeno dijete u iznosu od 5.000,00 kn
 • novčana naknada novoosnovanim obiteljima u iznosu od 1.000,00 kn
 • novčana naknada za obitelj umrle osobe u iznosu od 1.000,00 kn
 • novčana naknada redovnim studentima                                              

ODLUKA O PROCEDURI ZAPRIMANJA, PROVJERI I PLAĆANJU RAČUNA

pdf1 Odluka pdf


 

PRORAČUN 2023. GODINE

pdf1 Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Polača za 2023. godinu

pdf1 I. Izmjene i dopune proračuna Općine Polača za 2023.

group office iconFinancijski planovi za 2023. - mjesni odbori

pdf1Proračun za građane 2023.

group office iconProračun Općine Polača 2023. - 2025.

group office icon Prijedlog proračuna Općine Polača za 2023. - 2025.


 

PRORAČUN 2022. GODINE

group office icon Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2022.- 31.12.2022.

group office icon  Financijska izvješća za 2022. - Općina Polača

group office icon  Financijska izvješća za 2022. - mjesni odbori

group office icon  III. Izmjene i dopune proračuna Općine Polača za 2022.

pdf1  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača 01.01. - 30.06.2022.

pdf1  II. Izmjene i dopune proračuna Općine Polača za 2022.

group office icon  I. Izmjene i dopune proračuna Općine Polača za 2022.

group office icon Proračun Općine Polača 2022

pdf Prijedlog proračuna Općine Polača za 2022. - 2024


 

PRORAČUN 2021. GODINE

group office icon Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2021.- 31.12.2021.

group office icon  II. Izmjene i dopune proračuna Općine Polača za 2021.

group office icon  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2020. Obrazloženje+ dopisi

group office icon  I. Izmjene i dopune proračuna Općine Polača za 2021.

group office icon Proračun Općine Polača 2021

group office icon Prijedlog proračuna Općine Polača za 2021-2023

excel1Financijska izvješća 01.01.2021. - 31.12.2021.

word1 Bilješke 01.01.2021. - 31.12.2021.

word1Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2021.


 

 

PRORAČUN 2020. GODINE

group office icon Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2020.- 31.12.2020.

group office icon  II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Polača za 2020. godinu

group office icon 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2020. Obrazloženje+ dopisi

group office icon I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Polača za 2020. godinu

 

excell icon Konsolidirana financijska izvješća 01.01.-31.12.2020

pdf Bilješke 01.01.-31.12.2020 – konsolidirani

excell icon  Financijski izvještaji 01.01.2020. -31.12.2020.

pdf  Bilješke 01.01.2020. -31.12.2020.

pdf Odluka o izmjeni odluke o izvršenju proračuna

pdf Odluka o izvršenju proračuna 2020.

pdf Proračun za građane Općine Polača za 2020. godinu

pdf PRORAČUN OPĆINE POLAČA za razdoblje 2020. – 2022. godinu

pdf PLAN razvojnih programa za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

pdf Prijedlog Proračuna Općine Polača za razdoblje 2020.-2022. godinu

pdf Prijedlog Plana razvojnih programa za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

pdf Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2020.godini


 

 

 

PRORAČUN 2019. GODINE

group office icon  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine

excell icon Financijski izvještaji 01.01.2019. -31.12.2019.

pdf Bilješke 01.01.2019. - 31.12.2019.

 

pdf II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE POLAČA za razdoblje 2019. – 2021. godinu

pdf II IZMJENE I DOPUNE PLANA razvojnih programa za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

 

pdf Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2019.- 30.06.2019. godine

+ Obrazloženje+ Dopisi

excell icon Polugodišnji izvještaj o izvršenju- ostvareno Opći dio

excell icon Polugodišnji izvještaj o izvršenju- ostvareno Posebni dio

excell icon Funkcijski prema izvorima 

pdf Plan razvojnih programa

word icon Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2019. godini


pdf I. Izmjene i dopune proračuna za 2019-2021

excell icon Financijski izvještaji od 01.01.- 30.06. 2019.

excell icon Financijski izvještaji 01.01.-31.03.2019

pdf Bilješke 01.01.-31.03.2019

excell icon Obrasci financijskih izvjestaja 31.12.2018

pdf Proračun za građane za 2019. godinu 

pdf Proračun Općine Polača za razdoblje 2019.-2021.

pdf Plan razvojnih programa 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

pdf Prijedlog Proračuna Općine Polača za razdoblje 2019.-2021. godinu

pdf Prijedlog PLANA razvojnih programa za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu


 

PRORAČUN 2018. GODINE

pdf Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2018.- 31.12.2018. godine

+Obrazloženje

excell icon Godišnji izvještaj o izvršenju Opći dio

excell icon Godišnji izvještaj o izvršenju Posebni dio

excell icon Funkcijski prema izvorima

pdf Plan razvojnih programa

pdf Odluka o raspodjeli sredstava

 

pdf II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE POLAČA

pdfIZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  od 01.01. - 30.06.2018.

 

excell icon Financijsko izvješće od 01.01.2018.-30.09.2018.

pdfI. Izmjene i dopune proračuna za razdoblje 2018.-2020.

pdf Plan razvojnih programa i izmjene

pdf Odluka o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Polača za 2018. godinu


pdf "Proračun za građane" Općine Polača za 2018. godinu


pdf Proračun 2018. godine


pdf Plan razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu


pdf Prijedlog Proračuna za 2018. godinu


 pdf Prijedlog plana razvojnih programa za 2018. godinu s projekciojom za 2019. i 2020. godinu

word icon Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2018. godini


PRORAČUN 2017. GODINE

pdf Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2017. godinu 

pdf Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.

  excell icon Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna opći dio

  excell icon Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna posebni dio

  excell icon Funkcijski- prema izvorima

  excell icon Plan razvojnih programa ostvarenje

pdf Odluka o raspodjeli sredstava


 

pdf Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2017. godini

 2Tablice uz obvezne Biljeske

 Bilješke 01.01.-31.12.2017.

 Financijsko izvješće 01.01.-31.12.2017.

 Polugodišnji izvještaj za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017.


 II. Izmjene i dopune proračuna za 2017.

 


pdfI. Izmjene i dopune proračuna 2017.


pdfProračun 2017. godine


pdfPlan razvojnih programa 2017. - 2019. godine


pdfProjekcije za 2018. - 2019. godinu


pdfPrijedlog proračuna 2017.


PRORAČUN 2016. GODINE

 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Polača za razdoblje od 01.01.2016.-31.12.2016.- obavijest Ministarstvo financija

 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Polača za razdoblje od 01.01.2016.-31.12.2016.- obavijest Državni ured za reviziju


pdfFinancijski izvještaj za period od 01.01.2016. - 31.12.2016. godine


pdfBilješke uz financijske izvještaje za period od 01.01.2016. - 31.12.2016. godine


pdfOpćina Polača - tablice


pdfIII. Izmjene i dopune proračuna 2016.


pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016. Općine Polača - obrazloženje


pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016.


pdfPolugodišnji izvještaj za razdoblje 01.01.2016.-30.06.2016.


pdfII. Izmjene i dopune proračuna 2016.


pdfI. Izmjene i dopune proračuna 2016.


pdfProračun 2016.g.


PRORAČUN 2015. GODINE

pdfGodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015. godine - obrazloženje


pdfGodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Polača za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015. godine


 pdfIzvršenje proračuna 2015.


pdf II. Izmjene i dopune proračuna 2015.g.


 pdfPolugodišnji izvještaj za razdoblje od 01.01.2015.-30.06.2015.


pdfI. Izmjene i dopune proračuna 2015.g.


 pdfProračun 2015.


PRORAČUN 2014. GODINE 

pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Financijska izvješća za 2014. godinu


pdfIzvještaji o prihodima i rashodima - Financijska izvješća za 2014. godinu


pdfIzvještaji o novčanim tijekovima - Financijska izvješća za 2014. godinu


pdfIzvještaji o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - Financijska izvješća za 2014. godinu


pdf Izvještaji o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - Financijska izvješća za 2014. godinu


pdf Bilanca - Financijska izvješća za 2014. godinu


pdfIzvještaj o obvezama - Financijska izvješća za 2014. godinu


pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Konsolidarna financijska izvješća za 2014. godinu


pdfIzvještaji o prihodima i rashodima - Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu


pdfIzvještaji o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu


pdfIzvještaji o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu


 pdfBilanca - Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu


 pdfIzvještaji o obvezama - Konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu


 pdf Obrazac


pdf III Izmjene i dopune proračuna 2014. godine


pdf  PRORAČUN 2014.


pdf PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2013.-2015.


pdf  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA -TEKST 2014.


 pdfIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2014.


pdfGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2014.


pdfGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2014.- tablica

Kontakt

Polača 231/A, 23423 Polača, Hrvatska

 • dummy+385 23 662 001,  +385 95 662 0004

 • dummy opcina-polaca@zd.t-com.hr,

 • načelnik: +385 95 662 0001
 • pročelnik: +385 95 662 0003
 • komunalno redarstvo: +385 95 662 0002

KONTAKT PODACI

Foto galerija

fotogalerija2

Kako do nas

world map icon7

Search