Statut i poslovnik

Ovim Statutom, u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom, utvrđuje se djelokrug Općine Polača (u daljnjem tekstu: Općina), utvrđuje se ustrojstvo, ovlaštenja i način rada njenih tijela, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, osnivanje i rad jedinica mjesne samouprave, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje sa drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, imovina i financiranje općine, prava osoba izabranih, odnosno imenovanih na određene dužnosti u općini, te druga pitanja za utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti Općine.