Uprava

 • Općinsko vijeće
 • Općinski načelnik
 • Jedinstveni upravni odjel

Općina Polača je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Općina Polača u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • komunalno gospodarstvo
 • brigu o djeci
 • socijalnu skrb
 • primarnu zdravstvenu zaštitu
 • odgoj i osnovno obrazovanje
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 • zaštitu potrošača
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 • protupožarnu i civilnu zaštitu
 • promet na svom području

te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će se poslovi obavljanja kojih je Općina dužna organizirati, te poslovi koje Općina može obavljati a koje je osigurala uvjete za njegovo obavljanje.

Općinsko vijeće svojom odlukom može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga općine u skladu s njenim statutom i statutom Zadarske županije, prenijeti na županiju odnosno mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo Općine Polača koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Polača, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Polača.

Općinsko vijeće Općine Polača:

 • donosi Statut Općine Polača,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Polača,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge
 • osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Polača,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Polača,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. Statut Općine Polača, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Polača mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Polača. Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik. Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem. Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.

Općinsko vijeće broji 9 članova:

 1. ANTE BAČIĆ - Lista grupe birača- Predsjednik Općinskog vijeća
 2. IVAN KULAŠ - Lista grupe birača- Potpredsjednik Općinskog vijeća
 3. DENIS KULAŠ - Lista grupe birača
 4. IVANA-MAŠA BOBANOVIĆ - Lista grupe birača
 5. IVANA ŠILER
 6. VELIBOR GALAC - Lista grupe birača
 7. VIKTOR PRTENJAČA - HDZ
 8. IVICA KULAŠ- HDZ
 9. IVAN KAŠTELANAC- HDZ
 10. LJUBOMIR MARČIĆ - SDSS
 • Podaci o poslovnim udjelima vijećnika Općinskog vijeća Općine Polača
 • Izvješće Ljubomira Marčića za 1.1.2017 - 31.05.2017
 • Program rada za 2017. godinu
 • Financijski plan za 2016. - 2017. godinu
 • Godišnji finacijski izvještaj 01.01.2016. - 31.12.2016. godine
 • Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja: 01.01.2016. - 31.12.2016.
 • Izjava o donacijama siječanj - lipanj 2016.
 • Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu
 • Program rada za 2016. godinu
 • Financijski plan za 2015. i 2016. godinu
 • Financijski izvještaj siječanj - lipanj 2015. godine
 • Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
 • Obrazac IZ-D
 • Financijski plan za 2014. godinu
 • Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu
 • Obrazac IZ-D 2013.
 • Program rada i financijski plan za 2013. godinu

Načelnik

Tomislav Prtenjača

Mjesni odbori

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2021. GODINU
 • MO Kakma - financijsko izvješće za 2021. godinu
 • MO Jagodnja Gornja - financijsko izvješće za 2021. godinu
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU
 • MO Kakma - financijsko izvješće za 2020. godinu
 • MO Jagodnja Gornja - financijsko izvješće za 2020. godinu

Izbori

IZBORI 2021.
 • Zbirne liste kandidata načelnika i kandidacijskih lista
 • Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Polača
 • OBJAVA BIRAČIMA – IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I IZBORI ZA NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE
 • OBJAVA BIRAČIMA – IZBORI ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
 • Rezultati izbora općinskog načelnika i članova općinskog vijeća Općine Polača provedenih 16. svibnja 2021. godine
 • Konačni rezultati izbora općinskog načelnika i članova Općinskog vijeća Općine Polača provedenih 16.svibnja 2021. godine
 • Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Polača 2021.
 • Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru načelnika Općine Polača 2021.
 • Izvješće o troškovima Lokalnih izbora i načina njihova korištenja
DOPUNSKI IZBORI 2021.
 • Pravovaljana kandidacijska lista za dopunske izbore članove općinskog vijeća Općine Polača iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
 • Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za dopunski izbor članova općinskog vijeća Općine Polača iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
 • Rješenje o biračkim mjestima
 • Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Polača za provedbu dopunskih izbora
 • Rezultati
 • Konačni rezultati
 • Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na Dopunskim izborima za predstavnika srpske nacionalne manjine u Općinsko vijeće Općine Polača