Proračun Općine Polača

Imovina i financiranje općine

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju općini, čine njezinu imovinu. Općina koristi i raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina. Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. Prihodi općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njihova tijela u skladu sa zakonom.

Prihodi Općine su:

 • prihodi od općinskog poreza, prireza, naknada, doprinosa i pristojbi
 • prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava
 • prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice
 • prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općinsko vijeće
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom
 • udio u zajedničkim porezima sa Republikom Hrvatskom
 • sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu
 • drugi prihodi određeni zakonom

Općinsko vijeće donosi godišnji proračun za narednu godinu prije isteka prethodne godine. Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju proračuna (uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima općine), zajedno sa godišnjim proračunom. Ako se godišnji proračun ne donese u roku iz stavka 1. ovog članka, uvodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca. Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće. Godišnji proračun općine dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njegova donošenja. Općina se može zadužiti u skladu sa zakonom. O zaduživanju općine odlučuje Općinsko vijeće.

Općinski poticaji

Iz svoga proračuna općinsko vodstvo želi zadovoljiti što veći broj korisnika. Tako smo jedna od rijetkih ako ne i jedina općina u zadarskoj županiji koja osim tekućih ima i stalne jednokratne novčane pomoći kako studentima tako i stalne novčane pomoći novonastalim obiteljima (sklapanje braka), pomoć obitelji umrle osobe i stalnu novčanu pomoć za svako novorođenče.

Jednokratne naknade su u slijedećim iznosima:

 • novčana naknada za novorođeno dijete u iznosu od 5.000,00 kn
 • novčana naknada novoosnovanim obiteljima u iznosu od 1.000,00 kn
 • novčana naknada za obitelj umrle osobe u iznosu od 1.000,00 kn
 • novčana naknada redovnim studentima
PRORAČUN 2022. GODINE
PRORAČUN 2021. GODINE
PRORAČUN 2020. GODINE
PRORAČUN 2019. GODINE
PRORAČUN 2018. GODINE
PRORAČUN 2017. GODINE
PRORAČUN 2016. GODINE
PRORAČUN 2015. GODINE
PRORAČUN 2014. GODINE